Türkiye’de e-Ticaret’e dair temel düzenleme olan 6563 sayılı ve 23/10/2014 tarihli Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi ticari elektronik ileti gönderme şartlarını düzenlemekte.

Ticari elektronik ileti; telefon, elektronik posta, kısa mesaj gibi araçlar kullanılarak elektronik ortamda ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade etmekte.

Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilebilir.

İlgili düzenlemeye göre ticari elektronik ileti, alıcılara ancak önceden onayları alınarak gönderilebilir. Bu onay yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Ne var ki kanunun 6. maddesinin 2. …


E-ticaret’ ile geleneksel ticaretin farklarından belki de en önemlisi reklam ve pazarlama boyutunda karşımıza çıkmakta. E-ticaret’in pek çok olumlu yönü bulunsa da fiziki bir mekanda ticaret yapılmaması reklam tarafına önem vermeyi zorunlu hale getiriyor.

Banner, pop-up reklamlar ve sosyal medya paylaşımları başta olmak üzere işletmeler bu açığı kapatmak için çeşitli yollar deniyor. Öyle ki geleneksel yöntemlere başvurarak fiziki billboardlar aracılığıyla da e-ticaret reklamlarının verildiğini sıklıkla görüyoruz.

Bütün bunların yanında müşteriye gönderilecek olan iletiler de firmalar için önem arz ediyor. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında ’un (Kısa adıyla ETDHK) 6. maddesinde ticari elektronik ileti gönderme şartı düzenlenmekte.

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Öncelikle…


Ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS), ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi ifade etmektedir.

Ticaret Bakanlığı’nın 4 Ocak 2020 tarihinde Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişikliklerle hayatımıza giren İYS’ye kayıt için son tarih 01 Aralık 2020 tarihine ertelendi. Onaylar 16 Ocak 2021 tarihine kadar vatandaşlar tarafından kontrol edilecek; ret hakkının kullanılmaması halinde İYS’ye aktarılan veriler onaylı .

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te özellikle düzenlenen ticari iletilerin bir sistem üzerinde toplanması ve kontrolünün kolaylaştırılması amacıyla oluşturulan İYS e-ticaret adına son zamanların önemli yeniliklerinden.

Hizmet sağlayıcılar…


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında pazaryerlerinin ve pazaryerleri aracılığıyla e-ticaret yapmak isteyen işletmelerin internet siteleri üzerinde bulundurmaları gereken iletişim bilgileri düzenlenmekte.

İlgili yönetmeliğe göre işletmeler hizmet sağlayıcılar olarak adlandırılırken pazaryerleri aracı hizmet sağlayıcılar olarak nitelendiriliyor.

isimli yazımızda e-ticaret yapmak isteyen hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini ele almıştık. Bu yazıda ise pazaryerlerinin yükümlülüklerine yer vereceğiz.

Pazaryerleri öncelikli olarak önceki yazıda belirttiğimiz hizmet sağlayıcıları gibi aşağıdaki bilgileri bulundurmak zorundadır.

  • Tebligata elverişli KEP adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ile varsa işletme adı veya tescilli marka adı.
  • Mensubu olduğu meslek…

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren ve ne olduğunu tam olarak kestirilemeyen ‘yeni normal’e yavaş yavaş geçtiğimizi gözlemliyoruz. Coronavirüs önlemleri neticesinde atılan pek çok adım geri alınmayacak gibi. Belki ufak değişikliklerle yeni döneme uyum sağlanacak.

Covid-19 pandemi sürecine pek çok sektör uyum sağladı veya sağlama aşamasında. Bankalar en büyük sınavı veren kurumların başında geliyor. E-ticaret ile birlikte banka ve kredi kartlarının kullanımı, temassız ödemelerin yaygınlaşması, kimi işletmelerin sürecin gereği olarak kartlı ödemeye geçmesi bankaların önemini arttırdı.

18/6/2020 kabul tarihli 7247/6 sayılı kanun maddesine göre Bankacılık Kanununun 76. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.

“Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına…


E-Ticaret ve Şeffaflık

Elektronik ticaretin geleneksel ticarete kıyasla karlı olduğu uzun yıllardır konuşuluyor. Kârlılığının yanında pek çok alanda daha az masraf ve zahmetle daha büyük kazançlara kapı açıyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Alışık olunan ve yakın geçmişe kadar alternatifi düşünül(e)meyen fiziki mağazalarla karşılaştırıldığında büyük gider kalemlerinin yokluğu e-ticaretin belki de en önemli tercih nedeni.

Elbette bu kolaylık ve yüksek kârın sürdürülebilir olması için tüketici deneyiminde işin güvenlik tarafına her zamankinden çok önem verilmeli. Dokunmadığı, görmediği ürünleri tanımadıkları işletme sahiplerinden satın alan milyonlarca insanı buna ikna etmek ancak sıkı bir denetim ve şeffaflıkla mümkün.

Bu şeffaflığı sağlamak adına öncelikli olarak yapılması…

Burakhan Çalışkan

İstanbul, stajyer avukat. E-ticaret & Hukuk.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store